అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం 2012 సందర్భంగా ఆవిష్కరించిన  తెలుగు ఏకరూప ఖతులు (యూనికోడ్ ఫాంట్లు ) ఉచిత దిగుమతికై లంకెలు ఖతి  పేరు నమూనా లంకెలు దిగుమతికై లంకెలు ఖతి నమూనా (to Download) ఖతి నమూనా (to Download) ఖతి నమూనా (to Download) ఖతి నమూనా (to Download) ఖతి నమూనా (to Download) ఖతి నమూనా (to Download) ఖతి  పేరు నమూనా లంకెలు దిగుమతికై లంకెలు ఖతి నమూనా (to Download) ఖతి నమూనా